Bài 1:Cho số tự nhiên A. Hãy tìm số tự nhiên N nhỏ nhất sao cho N lũy thừa N (nhân N cho chính nó N lần) chia hết cho A. Hãy viết chương trình tìm số N đó và xuất ra màn hình. Trong đó A có giá trị: 1 ≤ A ≤ 10^9.

Cách giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2:Xem công thức tính sau đây (đề thi tuyển sinh cao học ngành KHMT, năm 2011):  

 

 

 

Trong đó Max, Min lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của n số thực (được nhập vào từ
thiết bị nhập chuẩn) a0, a1, …, an-1.
Chỉ dùng duy nhất 1 vòng lặp (for hoặc while), đề xuất cách thức để nhập n số thực như
trên và tính giá trị  của biểu thức Aver, xuất kết quả  tính ra thiết bị  xuất chuẩn. Viết
chương trình để minh họa đề xuất đó.

Cách giải:

Vì chỉ dùng 1 vòng lập nên chúng ra cần phân tích biểu thức ra.

Sau khi phân tích và biến đổi ta sẽ được biểu thức sau:

Đặt:

Link Source Code bài 1:

http://www.mediafire.com/?nfvc7zhuwmrrcjw

Link Source Code bài 2:

http://www.mediafire.com/?4y670ztqb45op62

Advertisements